صورتجلسه شماره ۱۲

صورتجلسه شماره ۱۲ پنجشنبه ۱۹/۱/۹۵ ساعت ۱۳ الی ۱۴   دستور جلسه: بررسی و تعیین اهداف مورد نظر برای پیگیری در سال ۹۵ بازنگری مصوبات ۱۱ جلسه گذﺷﺘﻪ و پیگیری آن آسیب شناسی نحوه برگزاری و مذاکرات مطروحه در جلسات کارگروه فرهنگی و اجتماعی محله صفا در سال ۹۴   خلاصه مذاکرات: این جلسه با قرائت قرآن و سخنان آقای ... ادامه مطلب »

صورتجلسه شماره ۱۱

صورتجلسه شماره ۱۱ پنجشنبه ۲۰/۱۲/۹۴ ساعت ۱۳ الی ۱۴   خلاصه مذاکرات: این جلسه با قرائت قرآن و سخنان آقای سعیدی آغاز به کار کرد و کتاب فرهنگ و شهر توسط ایشان قرائت شد. در ابتدا صورتجلسه شماره ۱۰ توسط خانم خوشوقت قرائت شد و مصوبات آن توسط اعضا پیگیری شد.   در این جلسه اعلام شد که در سال ... ادامه مطلب »

ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۰

ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۰ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۹۴/۱۲/۱۳ ﺳﺎﻋﺖ ۱۳ اﻟﻲ ۱۴   ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ: ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ اﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﺎﺕ   ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺬاﻛﺮاﺕ: . ﺩﺭ اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻋﻼﻡ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻠﻴﺰاﺩﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﺎﺕ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻴﺰاﺩﻩ اﻃﻼﻋﺎﺕ و ﺁﻣﺎﺭ ﺩﻭ ﺻﻨﻒ ﺭا ﺗﺎ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ: ﻋﻨﻮاﻥ ﺻﻨﻒ, ﻧﺎﻡ ﻣﺘﺼﺪﻱ و ﺁﺩﺭﺱ ... ادامه مطلب »

ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﻪ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۹۴/۱۲/۶ ﺳﺎﻋﺖ ۱۳ اﻟﻲ ۱۴   ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ:   ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﺮﮔﺮﻭﻫﻬﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺬاﻛﺮاﺕ: اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺮاﻳﺖ ﻗﺮﺁﻥ و ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺼﻞ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩ و ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﺸﺖ ﺗﻮﺳﻄ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻗﺮاﻳﺖ ﺷﺪ. ﺩﺭ اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺷﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ ﺩاﺩﻧﺪ و ﺩﺭ اﺩاﻣﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ... ادامه مطلب »